Revize hydrantů


Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

  • Hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí
  • Hydrantový systém k zapuštění do zdi
  • Hydrantový systém se zploštitelnou hadicí C
  • Skříňka na klíč malá
  • Skříňka na klíč velká
  • Skříňka na RHP
  • Skříň nástěnného hydrantu D 25
  • Hydrantový box
  • Podzemní
  • Nadzemní